Особливості оподаткування неприбуткових організацій

Адвокат, керівник судової практики

Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Особливості оподаткування неприбуткових організацій

 

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють оподаткування неприбуткових організацій є Податковий кодекс України та Порядок ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру.

Неприбутковим підприємством, установою та організацією для цілей оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація (неприбуткова організація), що одночасно відповідає таким вимогам:

 1. Утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 2. Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників) членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
 3. Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду, іншим юридичним особам, що здійснюють недержавне пенсійне забезпечення відповідно до закону, або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення).
 4. Внесена податковою інспекцією до Реєстру неприбуткових установ та організацій (Реєстр).

Зареєстровані установи та організації (новостворені), які подали в установленому порядку документи для внесення до Реєстру під час або протягом 10 днів з дня державної реєстрації та які за результатами розгляду цих документів внесені до Реєстру, для цілей оподаткування вважаються неприбутковими організаціями з дня їх державної реєстрації.

Для включення до Реєстру неприбуткова організація повинна подати (або надіслати поштою) до податкової інспекції реєстраційну заяву за формою 1-РН і засвідчені підписом керівника або представника такої організації та скріплені печаткою (за наявності) копії установчих документів неприбуткової організації (крім тих, що оприлюднені на порталі електронних сервісів), а житлово-будівельні кооперативи подають додатково копії документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку житлово-будівельним (житловим) кооперативом.

За результатами розгляду реєстраційної заяви та документів, протягом трьох робочих днів з дня їх отримання податкова інспекція включає неприбуткову організацію до Реєстру із присвоєнням відповідної ознаки неприбутковості.

До неприбуткових організацій можуть бути віднесені наступні юридичні особи:

 1. Бюджетні установи;
 2. Громадські об’єднання, політичні партії, творчі спілки, релігійні організації, благодійні організації, пенсійні фонди;
 3. Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;
 4. Житлово-будівельні кооперативи, дачні (дачно-будівельні), садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);
 5. Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;
 6. Професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок, а також організації роботодавців та їх об’єднання;
 7. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
  1. Інші юридичні особи.

Ознака неприбутковості організації присвоюється за окремими групами, відповідно до такої структури:

(0031) – бюджетні установи;

(0032) – громадські об’єднання;

(0033) – політичні партії;

(0034) – творчі спілки;

(0035) – релігійні організації;

(0036) – благодійні організації;

(0037) – пенсійні фонди;

(0038) – спілки;

(0039) – асоціації та інші об’єднання юридичних осіб;

(0040) – житлово-будівельні кооперативи;

(0041) – дачні (дачно-будівельні) кооперативи;

(0042) – садівничі та гаражні (гаражно-будівельні) кооперативи (товариства);

(0043) – об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, асоціації власників жилих будинків;

(0044) – професійні спілки, їх об’єднання та організації профспілок;

(0045) – організації роботодавців та їх об’єднання;

(0046) – сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;

(0047) – кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

(0048) – інші юридичні особи.

Неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток.

Доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

Доходи неприбуткових релігійних організацій використовуються також для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій, у тому числі надання гуманітарної допомоги, здійснення благодійної діяльності, милосердя.

У разі недотримання неприбутковою організацією вимог до їх неприбутковості, така неприбуткова організація зобов’язана подати звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено  порушення вимог неприбутковості та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.

Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку визначеному для платників податку на прибуток.

Також, встановлення податковою інспекцією  факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж статутні, податкова інспекція також виключає неприбуткову організацію із Реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені.

 

Меше Олексій,

Керівник судової практики, адвокат

ЮК Nobili