Найчастіші запитання у банкрутстві юридичних осіб

Банкрутство юридичної особи

 

 

Існує закон про банкрутство юридичної особи?

Окремий закон про банкрутство юридичної особи відсутній. Процедура банкрутства юридичної особи регулюється Кодексом України про процедури банкрутства.

 

 

   Досудова санація юрособи

 

Що таке досудова санація юрособи?

Санація боржника до порушення провадження у справі про банкрутство – це система заходів щодо відновлення платоспроможності боржника, які може здійснювати засновник (учасник, акціонер) боржника, власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника, інші особи з метою запобігання банкрутству боржника шляхом прийняття організаційно господарських, управлінських, інвестиційних, технічних, фінансово-економічних, правових заходів відповідно до законодавства до відкриття провадження у справі про банкрутство.

 

Хто може ініціювати санацію юрособи?

Боржник за рішенням засновників (учасників, акціонерів) боржника має право ініціювати процедуру санації до порушення провадження у справі про банкрутство.

 

Що вказується в плані санації?

– розміри, порядок і строки погашення вимог кредиторів, що беруть участь в санації;

– заходи по виконанню плану санації та нагляду за виконанням плану санації;

– обсяг повноважень керуючого санацією.

 

Що передбачає план санації?

– поділ кредиторів.

– умови задоволення вимог кредиторів.

– можливості отримання позик.

– не включаються вимоги першої і другої черг задоволення вимог кредиторів.

 

Що потрібно для схвалення плану санації?

Боржник скликає збори кредиторів (проводяться не раніше 10 днів після розміщення оголошення про проведення зборів на офіційному веб-сайті судової влади), які повинні схвалити план санації.

Окремо кожен кредитор повідомляється письмово юрособою про збори.

 

Якщо плану санації схвалений, що робити далі?

Боржник протягом п’яти днів подає до господарського суду заяву про затвердження плану санації.

 

Що додається до плану санації?

– план санації.

– документи, що підтверджують схвалення плану санації.

– список кредиторів.

 

Як обирається керуючий санацією?

Кандидатура керуючого санацією обирається на загальних зборах кредиторів, чиї вимоги в сукупності складають більше 50 відсотків від загальної суми вимог, включених до плану санації.

 

Чому суд може відмовити у затвердженні плану санації?

– при схваленні плану санації були допущені порушення законодавства.

– кредитор, який не голосувала, доведе що його вимоги були б задоволені в більшому розмірі, ніж за планом санації.

– боржником надані недостовірні відомості.

Хто такий арбітражний керуючий?

Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) – це громадянин України, який має вищу юридичну або економічну освіту другого (магістерського) рівня, загальний стаж роботи за фахом не менше трьох років або не менше одного року після отримання відповідної вищої освіти на керівних посадах , пройшов навчання та стажування протягом шести місяців у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства, володіє державною мовою і склав кваліфікаційний іспит.

Не може бути арбітражним керуючим особа:

– визнана судом обмеженим у цивільній дієздатності або недієздатним.

– яка має не зняту або непогашену в установленому законом порядку судимість.

– яка не здатна виконувати обов’язки арбітражного керуючого за станом здоров’я.

– якої заборонено займати керівні посади.

Арбітражний керуючий має посвідчення і печатку, опис і порядок використання яких встановлює державний орган з питань банкрутства.

 

Відкриття провадження про банкрутство юрособи

 

Як відкривається провадження про банкрутство?

Для відкриття виробництва потрібно подати заяву в господарський суд.

Заява про відкриття провадження у справі про банкрутство подається кредитором або боржником.

 

Що додається до заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство?

– докази про сплату судового збору.

– докази авансування винагороди арбітражному керуючому.

– докази направлення боржнику копії заяви з додатками.

– докази, що підтверджують наявність кредиторських вимог.

 

Які терміни для звернення боржника?

1 (один) місяць.

Що додається до заяви боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство?

– докази про сплату судового збору.

– докази авансування винагороди арбітражному керуючому.

– докази загрози неплатоспроможності.

– установчі документи боржника – юридичної особи.

– бухгалтерської баланс боржника на останню звітну дату.

– перелік кредиторів.

– перелік майна боржника.

– довідка про наявність / відсутність на балансі майна.

- відомості про всіх рахунках.

– протокол загальних зборів працівників боржника.

– рішення вищого органу управління про зверненні із заявою про банкрутство.

 

Чи можна ще раз подати заяву, якщо суд відмовив у відкритті провадження?

Так, заявник може подати повторно заяву.

 

Що відзначається в постанові про відкриття провадження?

– визнання вимог кредитора і їх розмір.

– введення мораторію на задоволення вимог кредиторів.

– введення зовнішнього управління.

– вжиття заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

– термін подання розпорядником майна до господарського суду відомостей про результати розгляду вимог кредиторів (не більше 20 днів після проведення підготовчого судового засідання).

– дату попереднього судового засідання (не пізніше 70 днів, в разі великої кількості кредиторів – не пізніше 3-х місяців).

– термін проведення інвентаризації майна боржника (не пізніше 2-х місяців, в разі значної кількості майна – не пізніше 3-х місяців).

 

Як виявляються кредитори і як вони дізнаються про провадження у справі про банкрутство?

На офіційному веб-порталі судової влади України не пізніше наступного дня з дня винесення ухвали суду про відкриття провадження у справі, суд оприлюднить повідомлення про відкриття провадження у справі боржника (офіційне оприлюднення).

 

Як забезпечуються вимоги кредиторів?

Господарський суд має право за клопотанням сторін або учасників справи або за своєю ініціативою вжити заходів до забезпечення вимог кредиторів, а саме:

– заборонити боржнику вчиняти без згоди арбітражного керуючого угоди.

– зобов’язати боржника передати цінні папери, майно, інші цінності на зберігання третім особам.

– вчинити або утриматися від вчинення певних дій або вжити інших заходів для збереження майна боржника.

 

Що таке мораторій на задоволення кредиторських вимог?

Мораторій на задоволення вимог кредиторів – це зупинення виконання боржником грошових зобов’язань і зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов’язань та зобов’язань щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію.

Які плюси мораторію для боржників?

– забороняється стягнення на підставі виконавчих та інших документів.

– забороняється виконання вимог, на які поширюється мораторій.

– не застосовуються інші фінансові санкції (неустойка, пеня, штраф).

– зупиняється перебіг позовної давності на період дії мораторію.

– не застосовується індекс інфляції.

 

На все поширюється дія мораторію?

Дія мораторію не поширюється на:

– вимоги поточних кредиторів.

– виплату заробітної плати та нарахованих на ці суми страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне та інше соціальне страхування.

– відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю та життю громадян.

– виплату авторської винагороди, аліментів.

– вимоги за виконавчими документами немайнового характеру.

 

Коли припиняється дія мораторію?

Дія мораторію припиняється з дня припинення провадження у справі про банкрутство.

розпорядження майном

 

Що таке розпорядження майном?

Це система заходів щодо нагляду та контролю за управлінням та розпорядженням майном боржника з метою забезпечення збереження, ефективного використання майнових активів боржника, проведення аналізу його фінансового стану, а також визначення наступної процедури (санації або ліквідації).

 

Як довго триває розпорядження майном?

До 170 днів.

 

Що зобов’язаний робити розпорядник майна?

– розглядати заяви кредиторів.

– вести реєстр вимог кредиторів.

– повідомляти кредиторів про результати розгляду їх вимог.

– вживати заходів для захисту майна боржника.

– проводити аналіз фінансово-господарської діяльності.

– виявляти (при наявності) ознаки фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства.

– скликати збори і комітет кредиторів.

– організовувати проведення зборів і комітетів кредиторів, їх засідань.

– надавати господарському суду та комітету кредиторів звіт про свою діяльність.

– провести інвентаризацію майна боржника і визначити його вартість (не пізніше 2-х місяців з дня відкриття провадження у справі про банкрутство).

– по можливості скласти план санації боржника, подати його на розгляд комітету кредиторів.

 

Коли проводяться збори комітету кредиторів?

Протягом 10 днів з дня винесення постанови за результатами попереднього засідання господарського суду

 

Хто скликає збори комітету кредиторів?

Розпорядник майна письмово повідомляє кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів, уповноважена особа працівників боржника та уповноважену особу засновників (учасників, акціонерів) боржника про місце і час проведення зборів кредиторів та організовує їх проведення.

 

Що входить в компетенцію зборів кредиторів?

– визначення кількісного складу та обрання членів комітету кредиторів.

– дострокове припинення повноважень комітету кредиторів або окремих його членів.

– схвалення плану санації боржника та схвалення внесення змін до нього.

– звернення до господарського суду з клопотанням про введення такої процедури у справі про банкрутство.

– обрання арбітражного керуючого в разі відсторонення арбітражного керуючого.

 

Що входить в компетенцію комітету кредиторів?

– обрання голови комітету.

– скликання зборів кредиторів.

– звернення до господарського суду з вимогою про визнання угод (договорів) боржника недійсними будь-якій стадії процедури банкрутства.

– звернення до господарського суду з клопотанням про призначення арбітражного керуючого, припинення повноважень арбітражного керуючого та про призначення іншого арбітражного керуючого.

– надання згоди на продаж майна боржника (крім майна, що є предметом забезпечення).

– внесення пропозицій господарському суду щодо продовження або скорочення терміну процедур розпорядження майном боржника чи санації боржника.

Які угоди можуть бути визнані недійсними?

Угоди, скоєні боржником після відкриття провадження у справі про банкрутство або протягом трьох років, що передували відкриттю провадження у справі про банкрутство.

Угоди, які завдали шкоди боржнику чи кредиторам, з таких підстав:

– боржник виконав майнові зобов’язання раніше встановленого терміну.

– боржник взяв на себе зобов’язання що призвело до неплатоспроможності.

– боржник здійснив відчуження майна за цінами нижче ринкових цін.

– боржник взяв на себе заставні зобов’язання для забезпечення виконання грошових вимог.

– боржник безоплатно здійснив відчуження майна.

– боржник уклав договір з зацікавленою особою.

– боржник уклав договір дарування.

 

Коли закінчується розпорядження майном?

У підсумковому засіданні суду у процедурі розпорядження майном боржника здійснюється перехід до наступної судової процедури (процедури санації, ліквідації) або закривається провадження у справі.

До цього моменту комітет кредиторів повинен схвалити план санації та подати його до суду або подати в суд клопотання про перехід до процедури ліквідації.

 

Процедура санації боржника

 

Що таке процедура санації?

Це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника.

 

Хто займається санацією?

Керуючий санацією (арбітражний керуючий).

 

На що має право керуючий санацією?

– звертатися до господарського суду.

– розпоряджатися майном боржника відповідно до плану санації та з урахуванням обмежень, встановлених законодавством.

– укладати від імені боржника цивільно-правові, трудові та інші угоди (договори).

– подавати заяви про визнання угод (договорів), укладених боржником, недійсними.

Які обов’язки у керуючого санацією?

– прийняти в господарське відання майно боржника.

– відкрити спеціальний рахунок для проведення санації та розрахунків з кредиторами.

– забезпечити ведення боржником бухгалтерського обліку, статистичного звіту та фінансової звітності.

– здійснювати заходи щодо стягнення на користь боржника дебіторської заборгованості.

– здійснювати заходи щодо стягнення заборгованості з осіб, які відповідно до закону або договору несуть з боржником субсидіарну або солідарну відповідальність.

– розглядати вимоги конкурсних кредиторів.

– заявляти в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог конкурсних кредиторів.

– повідомляти в 10-й термін з дня про своє призначення, закінчення виконання плану санації, звільнення від обов’язків.

– повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про реалізацію плану санації щодо боржника – державного підприємства або господарського товариства, в статутному капіталі якого частка державної власності становить 50 і більше відсотків.

– надавати господарському суду на його вимогу інформацію про виконання плану санації.

– на період санації виступати представником сторони (власника) в колективному договорі.

– щоквартально звітувати перед комітетом кредиторів і судом про виконання плану санації.

 

Що вказується в плані санації?

У плані санації обов’язково вказується розмір кожного класу кредиторів, які були б задоволені в разі введення процедури ліквідації боржника.

Які заходи вживаються щодо відновлення платоспроможності боржника?

– реструктуризація підприємства.

– перепрофілювання виробництва.

– закриття нерентабельних виробництв.

– відстрочка, розстрочка або прощення боргу або його частини.

– виконання зобов’язання боржника третіми особами.

– задоволення вимог кредиторів іншим способом, не суперечать Кодексу.

– ліквідація дебіторської заборгованості.

– реструктуризація активів боржника відповідно до вимог закону.

– продаж частини майна боржника.

– виконання зобов’язань боржника власником боржника і його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань.

– відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів.

– звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації.

– отримання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, звільняються згідно з планом санації.

– отримання позик і кредитів, придбання товарів в кредит.

 

Що таке реструктуризація підприємств?

Це заходи, спрямовані на реорганізацію підприємства, що сприятиме фінансовому оздоровленню підприємства, підвищенню ефективності виробництва.

 

Чи можна продати все майно боржника в процедурі санації?

Так, з метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж всього або частини майна боржника, якщо воно становить єдиний майновий комплекс або кілька єдиних майнових комплексів.

Сума, отримана від продажу майна боржника як єдиного майнового комплексу, включається до складу майнових активів боржника.

Що повинно міститися в звіті керуючого санацією?

Звіт керуючого санацією має містити:

– відомості про виконання плану санації.

– баланс боржника на останню звітну дату.

– розрахунок прибутків і збитків боржника.

– відомості про наявність у боржника грошових коштів на рахунках і про стан розрахунку з кредиторами.

– відомості про дебіторську заборгованість боржника на дату подання звіту та про нереалізовані права вимоги боржника.

– відомості про стан кредиторської заборгованості боржника на дату подання звіту.

До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

 

Коли подається звіт керуючого санацією?

За 15 днів до закінчення терміну процедури санації.

 

Коли розглядається звіт керуючого санацією?

Розглядається зборами кредиторів не пізніше 10 днів з дня її надходження та не пізніше закінчення терміну процедури санації (який вказаний в плані).

 

Що робити коли закінчився термін процедури санації?

У разі закінчення строків процедури санації, передбачених планом санації, і при відсутності клопотання зборів кредиторів про продовження термінів процедури санації у зв’язку зі схваленням відповідних змін до плану санації господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру.

 

Ліквідаційна процедура юрособи

 

Які наслідки визнання боржника банкрутом?

Господарська діяльність банкрута завершується закінченням технологічного циклу з виготовлення продукції та її продажу.

Протягом 15 днів з дня призначення ліквідатора відповідні посадові особи банкрута зобов’язані передати бухгалтерську та іншу документацію, печатки та штампи, матеріальні та інші цінності банкрута ліквідатору.

 

Якщо посадові особи не передали документацію та печатки?

У разі ухилення від виконання зазначених обов’язків відповідні посадові особи банкрута несуть відповідальність відповідно до закону.

Ліквідатор має право замовити виготовлення дублікатів печатки та штампів у разі їх втрати.

 

Які функції господарського суду у процедурі ліквідації?

У ліквідаційній процедурі господарський суд розглядає заяви з вимогами поточних кредиторів, які надійшли до господарського суду після офіційного оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом.

 

Які повноваження у ліквідатора?

– приймає до свого відання майно боржника, забезпечує його збереження.

– виконує функції з управління та розпорядження майном банкрута.

– проводить інвентаризацію і визначає початкову вартість майна банкрута.

– аналізує фінансовий стан банкрута.

– виконує повноваження керівника (органів управління) банкрута.

– формує ліквідаційну масу.

– заявляє до третіх осіб вимоги щодо повернення банкруту сум дебіторської заборгованості.

– має право отримувати кредит для виплати вихідної допомоги працівникам.

– заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до боржника вимог поточних кредиторів за зобов’язаннями, що виникли під час провадження у справі про банкрутство.

– подає в суд заяви про визнання недійсними договорів (угод) боржника.

– вживає заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.

– продає майно банкрута для задоволення вимог, включених до реєстру вимог кредиторів.

– повідомляє про своє призначення державний орган з питань банкрутства в десятиденний строк з дня прийняття рішення господарським судом.

– надає державному реєстратору в електронній формі через портал електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відомості.

– при здійсненні банкрутом діяльності, пов’язаної з державною таємницею, вживає заходів по ліквідації режимно-секретного органу.

– веде реєстр вимог кредиторів.

– здійснює дії по скасуванню реєстрації випуску акцій, передбачені законодавством, якщо організаційно-правовою формою юридичної особи – банкрута є акціонерне товариство.

 

Що таке ліквідаційна маса?

Всі види майнових активів (майно та майнові права) банкрута, які належать йому на праві власності або господарського відання. Активи, включені до складу іпотечного покриття, не включаються до складу ліквідаційної маси.

 

Що станеться з майном банкрута?

Після проведення інвентаризації та отримання згоди на продаж майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута на аукціоні.

Кошти, отримані на аукціоні, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів.

 

Яка черговість задоволення вимог кредиторів?

  1. В першу чергу задовольняються:

– вимоги щодо виплати заборгованості із заробітної плати, грошові компенсації за всі невикористані відпустки, вихідна допомога, витрати, пов’язані з провадженням у справі про банкрутство в господарському суді, витрати кредиторів на проведення аудиту, якщо аудит проводився за рішенням господарського суду за рахунок їх коштів.

  1. У другу чергу задовольняються:

– вимоги за зобов’язаннями, що виникли внаслідок заподіяння шкоди життю та здоров’ю громадян, в тому числі до Фонду соціального страхування України за громадян.

  1. У третю чергу задовольняються:

– вимоги щодо сплати податків і зборів (обов’язкових платежів).

  1. У четверту чергу задовольняються вимоги кредиторів, не забезпечені заставою.
  2. У п’яту чергу задовольняються вимоги щодо повернення внесків членів трудового колективу до статутного капіталу підприємства.
  3. У шосту чергу задовольняються інші вимоги.

 

Якщо коштів на всіх не вистачить?

У разі недостатності коштів, отриманих від продажу майна банкрута, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожному кредиторові однієї черги.

 

Що відбувається після задоволення вимог кредиторів?

Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс.

 

Що вказується в ліквідаційному балансі?

– відомості за результатами інвентаризації майна боржника та перелік ліквідаційної маси.

– відомості про реалізацію об’єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу.

– копії документів, що підтверджують відчуження активів боржника в ліквідаційній процедурі.

– реєстр вимог кредиторів з даними про розмір погашених вимог кредиторів.

– документи, що підтверджують погашення вимог кредиторів.

– довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню.

 

Що буде якщо майна боржника вистачило на задоволення всіх вимог кредиторів?

Якщо майна банкрута юридичної особи вистачило для задоволення вимог кредиторів у повному обсязі, він вважається не мав боргів і може продовжувати свою підприємницьку діяльність.

 

Коли відбувається закриття банкрутства?

господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо:

– боржник – юридична особа не внесений до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

– юридична особа, яка є боржником, припинено в установленому законодавством порядку, про що є відповідний запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

– у провадженні господарського суду є справа про банкрутство того ж боржника.

– відновлена ​​платоспроможність боржника або погашені всі вимоги кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів.

– затверджено звіт керуючого санацією або ліквідатора в порядку, передбаченому Кодексом.

– до боржника після офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство не пред’явлено вимог.

– справа не підлягає розгляду в господарських судах України.

– господарським судом встановлено ознаки неплатоспроможності боржника.

 

 

Для чого потрібна компанія або фірма з питань банкрутства?

Компанія (фірма) з питань банкрутства потрібна для надання кваліфікованої допомоги боржнику чи кредитору в банкрутство.

Також, компанія (фірма) з питань банкрутства може гарантувати забезпечення ведення процедури банкрутства юридичної особи без зловживань процесуальним законодавством по боку інших учасників, а при наявності таких зловживань – за дорученням клієнта, здійснити відповідне реагування.