Все про санацію її наслідки та план санації

Адвокат, старший юрист Юридичної компанії  «NOBILI»    Меше Олексій

Про санацію

Санація – це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі про банкрутство з метою запобігання визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямованих на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом реструктуризації підприємства, боргів і активів та/або зміни організаційно-правової та виробничої структури боржника.

На відміну від досудової санації, санація це судова процедура, яка вводиться господарським судом після схваленого плану санації, із обов’язковим призначенням керуючого санацією.

Введення процедури санації має свої наслідки для керівника боржника, оскільки з моменту введення санації:

 1. Члени виконавчого органу (керівник) боржника звільняються з посади.
 2. Управління боржником переходить до керуючого санацією.
 3. Зупиняються повноваження органів управління боржника – юридичної особи щодо управління та розпорядження майном боржника, повноваження органів управління передаються керуючому санацією, крім повноважень, передбачених планом санації.
 4. Органи управління боржника протягом 15 днів з дня введення процедури санації зобов’язані здійснити передачу керуючому санацією бухгалтерської та іншої документації боржника, його печаток, штампів, матеріальних та інших цінностей.

Арешт на майно боржника та інші обмеження дій боржника щодо розпорядження його майном можуть бути накладені лише в межах процедури санації, за умови що вони не перешкоджають виконанню плану санації та не суперечать інтересам конкурсних кредиторів.

Власник майна (орган, уповноважений управляти майном) боржника не може обмежувати повноваження керуючого санацією щодо розпорядження майном боржника.

Після введення санації певні обмеження можуть бути застосовані і до правочинів боржника. Значні правочини та правочини, щодо яких є зацікавленість, укладаються керуючим санацією за згодою комітету кредиторів, якщо інше не передбачено планом санації боржника або Кодексом України з процедур банкрутства.

Керуючий санацією у тримісячний строк з дня введення санації має право відмовитися від правочинів боржника (крім вчинених правочинів, які є заходами плану санації), вчинених до відкриття провадження у справі про банкрутство, не виконаних повністю або частково, якщо:

 1. Виконання правочину завдає збитків боржнику;
 2. Правочин є довгостроковим (понад один рік) або розрахованим на одержання позитивних результатів для боржника в довгостроковій перспективі;
  1. Виконання правочину створює умови, що перешкоджають відновленню платоспроможності боржника.

Сторона правочину, щодо якого прийнято рішення керуючим санацією про відмову від його виконання, має право у тридцятиденний строк з дня прийняття такого рішення вимагати в установленому порядку відшкодування збитків, що виникли через відмову від виконання договору.

Процедура санації відбувається у відповідності до затвердженого плану санації. Такий план має бути схвалений кредиторами, які для цього розділяються на відповідні класи.

План санації вважається схваленим класом незабезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано більше половини голосів кредиторів, включених до відповідного класу, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу у відповідному класі.

План санації вважається схваленим класом забезпечених кредиторів, якщо за схвалення плану санації віддано дві третини голосів кредиторів, включених до класу забезпечених кредиторів, а також якщо за схвалення плану санації проголосувало не менше половини кредиторів, які мають право голосу в цьому класі.

План санації та протоколи голосування кожного класу кредиторів подаються розпорядником майна до суду протягом одного робочого дня після проведення голосування для подальшого його затвердження.

У плані санації обов’язково зазначається розмір вимог кожного класу кредиторів, які були б задоволені у разі введення процедури ліквідації боржника, також план має містити заходи щодо відновлення платоспроможності боржника та строк такого відновлення.

Заходами щодо відновлення платоспроможності боржника, які містить план санації, можуть бути:

 1. Реструктуризація підприємства;
 2. Перепрофілювання виробництва;
 3. Закриття нерентабельних виробництв;
 4. Відстрочення, розстрочення або прощення боргу чи його частини;
 5. Виконання зобов’язання боржника третіми особами;
 6. Задоволення вимог кредиторів в інший спосіб, що не суперечить цьому Кодексу України з процедур банкрутства;
 7. Ліквідація дебіторської заборгованості;
 8. Реструктуризація активів боржника;
 9. Продаж частини майна боржника;
 10. Виконання зобов’язань боржника власником боржника та його відповідальність за невиконання взятих на себе зобов’язань;
 11. Відчуження майна та погашення вимог кредиторів шляхом заміщення активів;
 12. Звільнення працівників боржника, які не можуть бути задіяні в процесі виконання плану санації;
 13. Одержання кредиту для виплати вихідної допомоги працівникам боржника, які звільняються згідно з планом санації;
 14. Одержання позик та кредитів, придбання товарів у кредит;
 15. Інші заходи з відновлення платоспроможності.

Розрахунки з кредиторами проводяться керуючим санацією у порядку, встановленому планом санації.

За 15 днів до закінчення строку санації, а також за наявності підстав для припинення процедури санації керуючий санацією зобов’язаний подати зборам кредиторів письмовий звіт і повідомити кредиторів про час і місце проведення зборів кредиторів.

До звіту керуючого санацією додаються докази задоволення вимог конкурсних кредиторів згідно з реєстром вимог кредиторів.

Одночасно із звітом керуючий санацією вносить пропозицію про прийняття рішення про припинення процедури санації у зв’язку з відновленням платоспроможності боржника.

За результатами розгляду звіту керуючого санацією збори кредиторів приймають рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про закриття провадження у справі у зв’язку з виконанням плану санації і відновленням платоспроможності боржника.

Звіт керуючого санацією, розглянутий зборами кредиторів, і протокол зборів кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення таких зборів надсилаються до господарського суду для подальшого його розгляду.